Klachtenbeleid

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij Miniversum in te dienen.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Miniversum indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna; Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie al door Miniversum aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie.

  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Miniversum aan deze keuze gebonden. Indien Miniversum een geschil aanhangig wil maken, moet Miniversum de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of zij daarmee akkoord gaat. Miniversum dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij een gewone rechter aanhangig te maken.

  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Het complete klachtenbeleid ligt bij Miniversum ter inzage.

Bezoekadres
Houtduifstraat 26
4901BP Oosterhout
Telefoon: (0162) 462 986
Email: info@miniversum.nl

 

 

 

Openingstijden:

Maandag 06:30 - 19.00
Dinsdag 06:30 - 19.00
Woensdag 06:30 - 19.00
Donderdag   06:30 - 19.00
Vrijdag 06:30 - 19.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten