GGD

 

  • Er bevinden zich voldoende brandblusapparaten. Deze worden ieder jaar door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd en eventueel vervangen.
  • Nooduitgangen zijn in samenwerking met de brandweer op een juiste wijze aangegeven.
  • Een ontruimingsplan is door een extern bedrijf gemaakt. Dit plan ligt ter inzage bij Miniversum.
  • De medewerksters dienen het ontruimingsplan te kennen en krijgen hier regelmatig instructie en uitleg over.
  • Het grootste gedeelte van ons team is BHV gecertificeerd.
  • Er zijn altijd 2 medewerkers in het pand aanwezig waarvan er minimaal1 persoon BHV gecertificeerd is.
  • Ieder jaar wordt er minimaal één ontruimingsoefening gedaan bij Miniversum.
  • Er vindt jaarlijks een controle door de brandweer plaats bij Miniversum.
  • Jaarlijks wordt apparatuur gecontroleerd zoals b.v. ventilatoren, airco’s, lucht toevoer.

Kinderopvang Miniversum vindt het uiterst belangrijk dat er goed toezicht is op huiselijk geweld of kindermishandeling. In ons beleid hebben we daarom duidelijk beschreven wat iedereen moet doen bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

In de wet op de jeugdzorg van 2005 staat beschreven: Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige fysieke of psychische schade wordt aangebracht. Hieronder vallen ook verwaarlozing of het onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Een kind wat mishandeld is of getuige is geweest van huiselijk geweld zal dit nooit vergeten. Het is daarom belangrijk om bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld zo adequaat en effectief mogelijk te handelen. Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders/verzorgers.

Dit beleid komt voort uit de Meldcode en de handleiding voor de Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling die ontwikkeld is door de Branche organisatie Kinderopvang.

Veiligheid in de kinderopvang is belangrijk. Juist in een omgeving waar kinderen experimenteren en ontdekken, heeft veiligheid een dynamisch karakter. Het gedrag van kinderen in relatie tot de omgeving staat dan ook centraal in de nieuwe methode veiligheidsmanagement.

Miniversum heeft voor elke ruimte kritisch gekeken hoe zij het zo veilig mogelijk voor de kinderen kan maken. Het is onmogelijk om alles uit te sluiten, maar wel noodzakelijk om zo veel mogelijk te handelen en de kans op kleine/grote ongevallen en kleine/grote letsel te voorkomen.

Er zijn afspraken/regels gemaakt met alle medewerkers om zoveel mogelijk veiligheid te garanderen. Ook zijn wij continu alert op veranderingen, die een eventuele aanpassing nodig maken.

Alle medewerkers van Miniversum zijn in het bezit van een actuele VOG ("Verklaring Omtrent het Gedrag"). Met een VOG toont iemand aan dat hi/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Medewerkers worden continu gescreend en zijn opgenomen in het personenregister. Bij continue screening wordt dagelijks gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of mensen die werken of wonen op een locatie waar kinderen worden opgevangen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan.

De GGD inspectierapporten zijn hier te vinden

Bezoekadres
Houtduifstraat 26
4901BP Oosterhout
Telefoon: (0162) 462 986
Email: info@miniversum.nl

 

 

 

Openingstijden:

Maandag 06:30 - 19.00
Dinsdag 06:30 - 19.00
Woensdag 06:30 - 19.00
Donderdag   06:30 - 19.00
Vrijdag 06:30 - 19.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten